عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه فیزیک و ژئوفیزیکمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1. کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 1369-1374.
2. کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی، دانشگاه رازی کرمانشاه، 1374-1377.
3. دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه بوعلی سینا همدان، (دفاع از پایان نامه در آبان 1396)

1. معاون هیات عالی نظارت منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1394 تاکنون
2. معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان6/11/1392-31/3/1394
3. رییس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان 1394
4. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1385-1391( به مدت شش سال کامل )
5. رئیس هیأت اجرایی جذب استان همدان1385-1391
6. نماینده ریاست عالیه دانشگاه در هیأت نظارت تشکلهای اساتید استان همدان1382-1391
7. قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1382-1385
8. معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1382-1385
9. مدیر اجرایی همایش بین المللی حکیم هزاره¬ها در سال 1386
10. پیگیری تاسیس و راه اندازی واحد و علوم تحقیقات همدان ، مراکز: بهار ، کبودرآهنگ،رزن ، قروه درجزین