عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه فیزیک و ژئوفیزیکمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

 

 1.  Ali amjadi, ArashMotesharei, seyed Ali AasgharTheroid.Mohamm Reza Ansar(2012) Estimation of Moho Depth using Bouguer Anomaly Gravity Data

2.A.Farmany,H.NoorizadehR.Sahraei,M.HMajiesara, S.A.A Trohid,(2012),Effect of holographic principle and generalized uncertainty principle on the semiclassical Parikh-Wilczek tunneling radiation

3.seyed Ali AsgharTerohid, VahidFayaz,(2012),Estimating the A bsorbed Dose to THYROID During chest wall Radiotherapy

 

  • طرح های پژوهشی
  1. سید علی اصغر تروهید. (1390). بررسی و محاسبه دوز رسیده به تیروئد در درمان های رادیو تراپی قفسه سینه
  2. وحید فیاض، سید علی اصغر تروهید(1385 ) فرموله کردن پالسهای دریافتی از آشکار ساز نیمه هادی پرتو گاما برای هندسه های جدید آشکار ساز کروی و استوانه ای

3.سید علی اصغر تروهید. (1390). انتقال صنوف آلاینده استان همدان

 

  • مقاله ارائه شده به سمینار

1.Seid Ali AsgharTerohid, VahidFayaz، (2011)Estimating the A bsorbed Dose to THYROID During chest wall Radiotherapy

2علی امجدی ، رضا توشمالانی، سید علی اصغر تروهید، احمد الوندی (1388). بررسی افزایش عمق بر میزان تراکم گاز رادون در آب چاه قابل شرب (مطالعه موردی آب شرب همدان)

3.سید علی اصغر تروهید. (1387). بررسی خواص نور رسانندگی ماندگار در لایه Cdsو Cds-Naf