عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری مهندسی برق – نانو الکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک
کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک