عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

پروتوزئولوژي 2.00 0.00 46 مختلط 13:30 96/10/25 سه شنبه08:00 09:30 ش 935 - ساختمان علوم پايه
3119 پروتوزئولوژي 2.00 0.00 49 مختلط 13:30 96/10/25 سه شنبه10:00 11:30 ش 935 - ساختمان علوم پايه
3120 آزمايشگاه پروتوزئولوژي 0.00 1.00 17 مختلط 00:00 / / سه شنبه13:00 14:30 ش 400 - آزمايشگاه ابن سينا
3121 آزمايشگاه پروتوزئولوژي 0.00 1.00 16 مختلط 00:00 / / سه شنبه14:30 16:00 ش 400 - آزمايشگاه ابن سينا
3122 آزمايشگاه پروتوزئولوژي 0.00 1.00 17 مختلط 00:00 / / سه شنبه16:00 17:30 ش 400 - آزمايشگاه ابن سينا
3123 آزمايشگاه پروتوزئولوژي 0.00 1.00 15 مختلط 00:00 / / چهار شنبه08:00 09:30 ش 400 - آزمايشگاه ابن سينا
3124 آزمايشگاه پروتوزئولوژي 0.00 1.00 17 مختلط 00:00 / / چهار شنبه13:00 14:30 ش 400 - آزمايشگاه ابن سينا
3125 آزمايشگاه پروتوزئولوژي 0.00 1.00 17 مختلط 00:00 / / چهار شنبه14:30 16:00 ش 400 - آزمايشگاه ابن سينا
3134 ژنتيك وايمونولوژي 1.50 0.00 45 مختلط 16:30 96/10/20 پنج شنبه10:15 11:30 ش 609 - ساختمان فارابي
3134 ژنتيك وايمونولوژي 0.00 0.50 22 مختلط : / / پنج شنبه11:30 12:15
3134 ژنتيك وايمونولوژي 0.00 0.50 22 مختلط : / / پنج شنبه12:45 13:30
3135 ميكروبشناسي 1.00 0.00 38 مختلط 08:15 96/10/26 پنج شنبه08:00 08:45 ش 613 - ساختمان فارابي
3135 ميكروبشناسي 0.00 0.50 20 مختلط : / / پنج شنبه08:45 09:30
3135 ميكروبشناسي 0.00 0.50 17 مختلط : / / پنج شنبه09:30 10:15
3136 انگل شناسي 1.00 0.00 39 مختلط 16:30 96/10/27 چهار شنبه10:30 11:15 ش 609 - ساختمان فارابي
3136 انگل شناسي 0.00 0.50 20 مختلط : / / چهار شنبه11:15 12:00
3136 انگل شناسي 0.00 0.50 19 مختلط : / / چهار شنبه12:00 12:45

انگل شناسي
ميكروبشناسي
ژنتيك وايمونولوژي
آزمايشگاه پروتوزئولوژي
پروتوزئولوژي