سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۶

عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1. دكتري انگل شناسي پزشكي دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، سال1391.
2. کارشناسي ارشد انگل شناسي پزشكي ، دانشکده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، سال1385.
3. کارشناسي علوم آزمايشگاهي، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه شهيد بهشتي، سال1383.
4. ديپلم علوم تجربي، دبيرستان امام خميني، تهران، سال1377.

1- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان1387
2- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تویسرکان 1392 تا1394.
3- عضو تشکل اسلامی- سیاسی رحمت.
4- عضو انجمن انگل شناسی ایران .
5- عضو انجمن متخصصین ایران.
6- عضو انجمن باکتری شناسی ایران

راهنما :15 دانشجو
مشاوره:14 دانشجو