عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه پرستاریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1- بابايي، زهرا؛ اميني، حميد؛ وزيني ، حسين؛. (1385)، درسنامه جامع انگل شناسي، تهران: سماط.
2- وزيني قيصر ، حسين ؛ قربانيان ، مهدي . (1388)، IQB، تهران: به اندیشان.
3- وزيني ، حسين ؛ قربانيان ، مهدي . (1389)، ما طراحان، تهران: به اندیشان.
4- وزيني ، حسين؛پیرستانی مجید. انگل شناسی برای پرستاران(1393)،همدان: دانشگاه آزاداسلامیواحد همدان.
5- کتاب تحت عنوان gene thrapy زیر چاپ در دانشگاهشهید بهشتی 1394.

*  کلونینگ و شناسایی انتی ژن گرانولوی gra 7 توکسوپلاسما گوندئی سویه rh در پلاسمید یوکاریوتیک بیانی pcdna3

 

*بررسی اثر عصاره هیدرو اتانولی میوه گیاه هل سبز بر سطح سرمی گنادوتروپین و تستسترون در موشهای صحرایی

بالغ نر نژاد ویستار القا شده با استات سرب

 

*بررسی کارایی کربن حاصل از پوست پسته در حذف فلوراید از محیطهای آبی

 

*بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدرواتانلی گیاه شنگ در کبد موش صحرایی نر دریافت کننده استات سرب

 

*-اثر عصاره هیدرواتانلی برگ گیاه شنگ در تغییرات غلظت هورمونهای t3 ,t4,tsh در موشهای صحرایی نر دریافت کننده استات سرب

 

* مقايسه مقادير پراكسيداسيون ليپيد پايه و القائي در پلاسماي افراد ديابتي تيپهاي  IDDM و  NIDDM و افراد غيرديابتي

 

*کلونینگوشناسایی ژنGRA4 توکسوپلاسما گوندیی سویهRH در پلاسمید یوکاریوتیک بیانیpcDNA3 "،

*شناسایی و بیان ژنGRA7 توکسوپلاسما گوندیی سویهRH در پلاسمید یوکاریوتیک بیانیpcDNA3

*فاکتورهاي پیش بینی کننده مرتبط با انجام رفتارهاي خود مراقبتی در بینبیماران دیابتی نوع 2 با بهره گیري از مدل اعتقاد بهداشتی"،فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دوره ي اول، شماره 4، زمستان 1392.

 

"*Viremedy Effects in Severe Contaminations with some Infectious rganisms in Laboratory Mice", The Internet Journal of Alternative Medicine(http://www.ispub.com), 2008, Vol. 5, No. 2.

"*Some Primary in Vitro & in Vivo Experiments about Viremedy Effect on Cancer", Darmangar Quarterly, 2008 ,Vol. 4, No. 16, p. 43-57.

*"Comporasion of Indicators of Metabolic Syndrome in Iranian Smokers Population", Zahedan Journal OF Research inMedical sciences(ISC)Inpress.islamic azad university hamedan branch. (2012)

*"Relationship Between Low Back Pain With Quality of Life, Depression, Anxiety and Stress Among Emergency Medical Technicians", Trauma .islamic azad university hamedan branch. (2015)

 

*"The Relationship between Granite Stones and Lung Cancer in Iranian homes kitchen (Case Study: City of Hamedan) ",

 I N T E R N A T I O N A L J O U R N A L F O R R E S E A R C H I N A P P L I E D S C I E N C E AN D E N G I N E E R I N G T E C H N O L O G Y (I J R A S E T).islamic azad university hamedan branch. (2014)

 

*NO SIGNIFICANT RESPONSE OF SERUM TNF-Α TO SINGLE BOUT EXERCISE IN ADULT OBESE INDIVIDUALS", Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences.islamic azad university hamedan branch. (2014)

 

 

* Application of the Health Belief Model in Analyzing Beliefs Related With Self-Care Behaviorsamong Type 2 Diabetic Patients", iranian journal of diabet and obesity.islamic azad university hamedan branch. (2014).

 

* Immune response of newborn BALB/C mice toCryptosporidium infection ", Journal OF parasitology disease.islamic azad university hamedan branch. (2014)

 

*Cold Autoimmune Hemolytic Anemia due to High-grade non Hodgkin's B cell Lymphoma with Weak Response to Rituximab and Chemotherapy Regimens.(2015) International Journal of Hematology- Oncology and Stem Cell Research.

 

*Association of Systemic Inflammation and Cardiorespiratory Fitness in Males with Chronic Asthma. Advances in Bioresearch Adv. Biores., Vol 5 (3) September 2014:42-46.

 

*  The relationship between anthropometric Factors and iron deficiency anemia factors.novelty in biomedicine journal.2015.

 

The Expression of MicroRNA-146a in Adenomatous Polyps andColorectal Cancer. *

 

 

*Increasing Trend of Imipenem-Resistance Among Acinetobacter baumannii Isolated From Hospital Acquired Pneumonia in Northeast of Iran

 

 

*Comparing the Effect of Hydroalcoholic Extract of Rosemary and Metronidazole in Treating Infection Caused by Giardia lamblia in Mice under In vivo Conditions

 

 

* Relationship Between Low Back Pain With Quality of Life, Depression, Anxiety and Stress Among Emergency Medical Technicians

 

 

*Prevalence of ESBLs in Acinetobacter baumannii isolated from intensive care unit (ICU) of Ghaem hospital, Mashhad, Iran

 

 

*Characterization and expression of GRA7 gene of Toxoplasma gondii RH strain in eukaryotic pcDNA3 plasmid

 

 

*Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Elettaria cardamomum L. Fruits on Serum Levels of Liver Enzymes and Morphpological Changes in Lead Induced Male Rats

 

 

*The Expression of MicroRNA-146a in Adenomatous Polyps andColorectal Cancer

 

 

*  Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Elettaria cardamomum L. Fruits on Serum Levels of Liver Enzymes and Morphpological Changes in Lead Induced Male Rats

 

 

*Anti-Trichomonas vaginalis activityof nano Micana cordifolia andMetronidazole: an in vitro study

 

 

* The effect of hydro ethanol extract of parsley leaves (petroselinum crispum) on spermatogenesis in male wistar rats receiving lead acetate

 

 

*  Comparison of Indicators of Metabolic Syndrome in Iranian Smokers

 

 

*Free-living amoebae in the water resources of Iran: a systematic Review

 

 

*Investigate the Inhibitory Effects of Saturejakhuzestanica Essential Oil against Housekeeping fabDand exoA Genes of Pseudomonas aeruginosa fromHospital Isolates using RT-PCR echnique

 

 

* 10عنوان مقاله با درجه علمی پژوهشی  و isi زیر چاپ می باشد.

 

-یش از 20 عنوان مقاله به مجلات مختلف ارسال شده و در حال اصلاح و داوری می باشند *

 

1- وزيني ، حسين؛زمانفر ، کريم ؛. شهبازي ، ليلا ؛ کرد ، محمود رضا ؛ دهقاني ، مرجان ؛ (1380)، مقايسه مقادير پراكسيداسيون ليپيد پايه و القائي در پلاسماي افراد ديابتي تيپهاي IDDM و NIDDM و افراد غيرديابتي ، دانشگاه علوم پزشكي همدان.
2- محمد حسن ، زهير؛ اسماعيلي ، کاميار؛ وزيني ، حسين؛ خرم آبادي ، نيما ؛ جمالي ، عباس؛. (1385)، بررسي تأثير زيست دارو (Bio-remedy) بر ميزان مرگ و مير موشهاي سفيد آزمايشگاهي(NMRI) در عفونت كشنده با انگل gondiiToxoplasma، گروه تحقيقاتي زيست دارو.
3- محمد حسن ، زهير؛ اسماعيلي ، کاميار؛ وزيني ، حسين؛ خرم آبادي ، نيما ؛ جمالي ، عباس؛ (1385) ، بررسي تأثير زيستدار و بر ميزان مرگ و مير موشهاي سفيد آزمايشگاهي(NMRI) در عفونت كشنده با ويروس Herpessimplex (Type 1) ، گروه تحقيقاتي زيست دارو.
4-محمد حسن ، زهير؛ اسماعيلي ، کاميار؛ نعمتي ، نادر ؛ وزيني ، حسين؛. (1385)، بررسيهاي اوليه دربارة تأثير زيستدارو بر ترمورفيبروبلاست ساركوما(Wehi-164) در موشهاي آزمايشگاهي (Balb/c/Inbred) در محيط كشت (invitro) ، گروه تحقيقاتي زيست دارو.
5-محمد حسن ، زهير؛ اسماعيلي ، کاميار؛ نعمتي ، نادر ؛ وزيني ، حسين؛ (1385-1387)، بررسي اوليه دربارة تأثير زيستدارو بر سرطان خودبهخودي پستان (Autonomous Breast Cancer) در موشهاي آزمايشگاهي(Balb/c/Inbred) .گروه تحقيقاتي زيست دارو.

6- وزيني قيصر ، حسين ؛ جمشیدی ، لیلا ؛حجتالاسلامی ، سیمین. (1390)، بررسی شیوع بیماریهای انگلی روده ای وعفونتهای ادراری و رابطه آنها با برخی عوامل در کارمندان دانشگاه آزاداسلامیواحد همدان سال 1390.

7-بررسی تاثیر برنامه اموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقا رفتار های خود مراقبتیو میزان hb a1cوعفونتهای انگلی فرصت طلب در بین بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در سال 1393 دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان سال 1394.
8- بررسی اثرات عصاره الکلی بر روی سیستم ایمنی و انگل توکسوپلاسما گوندیی، به منظور درمان عفونت توکسوپلاسموزیس در مدل موشی BALB/c 1394 در حال اجرا می باشد.