عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکترای تخصصی ریاضی - آنالیز

PDE-ٍExistence and multiplicity of solutions -Functional Analysis- Fixed Point Theory

کبودرآهنگ
1358
34481314