عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

مقالات منتشر شده

زمان انتشار

نام نویسنده یا نویسندگان

 

محل چاپ یا ارائه

محاسبه تابع گاما توسط روش­های تجزیه آدومین و آشوب هموتوپی ومقایسه آنها

مهر 1386

طاهر لطفی  

اسماعیل بابلیان 

فرج اله محمدی یعقوبی

مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

محاسبه تابع بتا توسط روش­های تجزیه آدومین و آشوب هموتوپی ومقایسه آنها

فروردین

1388

فرج اله محمدی یعقوبی

طاهر لطفی  

اسماعیل بابلیان 

مجله تحقیق در عملیات و کابردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

محاسبه سری مک­لورن توابع توسط روش آشوب هموتوپی

 مهر 1388

فرج اله محمدی یعقوبی

طاهر لطفی  

اسماعیل بابلیان 

مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

حل معادلات غیر خطی با استفاده از فنون آشوبو بسط لاگرانژ

دی 1388

طاهر لطفی

فرج اله محمدی یعقوبی

اسماعیل بابلیان 

مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 

Existence and Multiplicity of Nontrivial Nonnegative Solutions for a Class of Quasilinear p-Laplacian Systems

2012

1- A. Aghajani

2-F. M. Yaghoobi

3-J. Shamshiri

Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series A: Mathematical Analysis,

Existence and multiplicity of positive solutions for a class of nonlinear elliptic problems

2012

1- A. Aghajani

2-J. Shamshiri

3-F. M. Yaghoobi

  Turkish Jurnal of Mathematics

 

Multiplicity of positive solutions for a class of quasilinear ellipticp-Laplacian problems with nonlinear boundary conditions

2013

1- A. Aghajani

2-F. M. Yaghoobi

3-J. Shamshiri

Journal of Information and Computing Science

 

Multiple Positive Solutions Of Semilinear Elliptic Systems With Nonlinear Boundary Conditions

2013

1- A. Aghajani

2-F. M. Yaghoobi

Dynamics of  Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series A: Mathematical Analysis,

Some existence and multiplicity results for a class of quasilinear elliptic p-Laplacian systems

2013

1- A. Aghajani

2-F. M. Yaghoobi

Journal of Abstract Differential Equations and Applications

 Existence and multiplicity of positive solutions for a class of semilinear elliptic system with nonlinear boundary conditions

2016

1-F. M. Yaghoobi

2-J. Shamshiri

 

Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)

 

 

 

 

نام کتب و مقالات منتشر شده

ارائه کنفرانس

زمان انتشار

نام نویسنده یا نویسندگان

 

A new method to compute the Maclaurin series

40th Annual Iranian Mathematics Conference

August 2009

F. M. Yaghoobi

Multiplicity Of Positive Solutions For A Class Of Quasilinear Elliptic (P,Q)-Laplacian Systems

The 44th Annual Iranian Mathematics Conference

August 2013   

1-F. M. Yaghoobi

2-J. Shamshiri

 

Weak Solutions For Some Semilinear   Equations

The 44th Annual Iranian Mathematics Conference

August 2013   

1-J. Shamshiri

2-F. M. Yaghoobi

 

On the existence and multiplicity of positive solutions for a class of semilinear elliptic systems involving nonlinear boundary conditions

 

10th Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems

November 2013

1-J. Shamshiri

2-F. M. Yaghoobi

 

Minimal energy solutions for a class of semilinear elliptic problems with nonlinear boundary conditions

The 7th Seminar on Linear Algebra and its Applications

February  2014

1-J. Shamshiri

2-F. M. Yaghoobi

 

A remark on the existence of positive weak solutions for a class of p-biharmonic elliptic exterior

The 21st Seminar on Mathematical

Analysis and its Applications

November  2014

1-F. M. Yaghoobi

2-J. Shamshiri

 

Multiple Positive Solutions Of Some Boundary Value Elliptic Systems With Lack Of Compactness

The 21st Seminar on Mathematical

Analysis and its Applications

November  2014

1-F. M. Yaghoobi

2-J. Shamshiri