عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه شهرسازیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

فوق ليسانس در شهرسازى ازدانشگاه تهران مركز

شهرومنظر شهر
طراحى وبرنامه ريزى شهرى

عضو هيات علمى
همدان
1350

عضو هيات علمى گروه شهرسازى دانشكده هنر ومعمارى همدان
عضو گروه تخصصى شهرسازى دانشگاه همدان
عضوگروه شهرسازى در نظام مهندسى همدان
عضوكميسيون تخصصى شهرسازى نظام مهندسى همدان
عضوكميته آموزش نظام مهندسى همدان
عضو مدرسين آموزشى تخصصى نظام مهندسى همدان