عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه زبان انگلیسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- دکتری فرهنگ و زبان های باستان
- کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستان
- کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

همدان
1349
08134481000