عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه فیزیک و ژئوفیزیکمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

فیزیک مدرن
ریاضی فیزیک 1
ریاضی فیزی 3
الکترومغناطیس 1
الکترومغناطیس 2
مکانیک کوانتوم 1
مکانیک کوانتوم 2
امواج
زبان تخصصی
ترمودینامیک
هواشناسی
فیزیک پایه 1
فیزیک پایه 2
فیزیک پایه 3