عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه فیزیک و ژئوفیزیکمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان شهید مطهری سال 1374
کارشناسی فیزیک کاربردی از دانشگاه بوعلی سینا همدان 1379- 1375
کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه زنجان 1382-1380

مدیر گروه فیزیک و ژئو فیزیک سال 87-86