عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه فیزیک و ژئوفیزیکمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1. Z. Zarei, tavakol, H. Zandi ”The effect of Treatment region inhomogeneities on  Isodose Curve   in Neck     region Cancer :A Comparison between film measurements, ETAR , and collapsed cone convolution             calculations” World Academy of Science, Engineering and Technology, 66, 2012: 1403;1405

2. Z. Zarei, Zandi. “Measuring Cervical area Absorbed Dose in Larynx Cancer Radiotherapy with TLD and      3D treatment planning software” World Academy of Science, Engineering and Technology, 66, 2012:        1406-140

3. V.Fayaz, Hossinkhani, A.Pasqua, Z.Zarei and M.Ganjin”Anisotropic universe and generalized ghost             dark  energy in Brans–Dicke theory”  Can. J. Phys. 94: 1–8 (2016)

4. V.Fayaz, Hossinkhani, Z.Zarei and N.Azimi” Anisotropic cosmologies with ghost dark energy models in      f(R, T) gravity” Eur. Phys. J. Plus (2016) 131:22

5. راه اندازی آزمایشگاه تخصصی اپتیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، سال 1386