عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی ارشد معماری (M.A)
دانش‌پژوه دکتری تخصصی معماری

طراحی معماری
مبانی نظری معماری

همدان

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
بسیج اساتید دانشگاه