اعضای برد تخصصی رشته اتاق عمل و پرستاری وزارت بهداشت از دانشگاه آزاد اسلامی همدان به منظور تاسیس رشته اتاق عمل و دو گرایش در مقطع پرستاری بازدید کردند.