دانشگاه آزاد اسلامی در انجام واکسیناسیون اساتید، کارکنان و دانشجویان علیه کرونا، براساس آمار منتشر شده وزارت بهداشت پیشگام و پیشرو است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، براساس آمار اعلامی واکسیناسیون نظام آموزشی کشور که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد، دانشگاه آزاد اسلامی در واکسیناسیون اساتید و کارکنان خود پیشگام بوده است.

براساس آمار اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا ۲۸ آبان ماه، ۹۱ درصد از استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یک نوبت واکسن و ۸۲ درصد از استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دو نوبت واکسن دریافت کرده اند. همچنین ۸۴ درصد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یک نوبت واکسن و ۶۷ درصد دانشجویان این دانشگاه دو نوبت واکسن دریافت کرده اند.

با توجه به آمار منتشر شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی در واکسیناسیون عمومی علیه کرونا در مقایسه با سایر دانشگاه ها پیشگام بوده است.

جدول آمار واکسیناسیون نظام آموزشی کشور به شرح زیر است: