کارشناس حراست دانشگاه آزاد اسلامی همدان موفق به کسب کسب رتبه دوم هشتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم جامعه حراستی کل کشورشد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان ، علیرضا احمدی موفق شد در هشتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم جامعه حراستی کل کشورشد.

دراین مسابقات احمدی موفق شد در رشته هم خوانی حائز رتبه دوم هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه حراستی کل کشور شد.

راهیابی به مسابقا ت کشوری پس از گذراندن دوره ی شهرستان و استان صورت گرفته که به عنوان رتبه نخست در استان به مسابقات کشوری اعزام شدم.