بارش برف در دانشگاه آزاد اسلامی همدان لباس سفید بر تن این دانشگاه کرد.