کتابخانه مرکزی دانشـگاه آزاد اسـلامی همـدان بـا داشـتن بیـش از ۱۱۰ هزار جلد کتـاب، گنجینـه‌ای بـاارزش برای محققـان و پژوهشـگران کشـور به‌حساب می‌آید.

به گزارش خبرنگار آنا، کتابخانه واحد همدان همزمان با تأسیس این واحد دانشگاهی در سال ۱۳۶۶ راه‌اندازی شد و در ابتدا با برخورداری از ۱۰۰۰ جلد کتاب در مساحتی حدود ۳۰ مترمربع، فعالیت خود را آغاز کرد.

این کتابخانه باگذشت سی سال از زمان تأسیس دارای مجموعه‌ای غنی از منابع دانشگاهی بوده و اکنون با دارا بودن بیش از ۱۱۰ هزار جلد کتاب و ۴ هزار مترمربع مساحت در خدمت علاقه‌مندان عرصه دانش و پژوهش است.

رشد و شــکوفایی روزافزون و فعالیت‌های پیشروانه مداوم سبب شده تا این کتابخانه با مجموعه‌ای غنی از منابع و مأخذ علمی و آکادمیک، مرجع مهمی برای محققان و پژوهشگران خصوصاً در غرب کشور به‌حساب آید به‌نحوی‌که بیش از ۳۰۰۰ هزار جلد کتاب مرجع، ۱۸۰۰ کتاب الکترونیک، و بیش از یک‌میلیون مقاله الکترونیک در نرم‌افزار “نما متن” بر جاذبه‌های تحقیقاتی آن افزوده است.

اکنون منابع موجــود در کتابخانــه از طریــق برنامه‌های مدون و جامــع کتابخانــه‌ای و رایانه‌ای نرم‌افزار پارس آذرخش قابل جســتجو و بازیابی است

ایــن کتابخانه با استفاده از روش رده‌بندی و ســازماندهی کتــب کتابخانه بر اســاس رده‌بندی بین‌المللی و اســتاندارد کتابخانه‌های دانشــگاهی روش L.C (کتابخانــه کنگــره) ســعی کرده برای تمامی گروه‌های آموزشــی این واحد دانشــگاهی منابع موردنیاز را گردآوری کند و متناســب با قدمت رشــته‌های آموزشی، منابع درخور توجهی را آماده کرده و در اختیار اعضاء و علاقه‌مندان به مطالعه قرار دهد.

کتابخانــه مرکزی دانشــگاه اکنون بیــش از ۱۵ هزار نفر عضــو دارد که از این تعداد ۵۴۰۰ نفر عضو فعال هستند و اکنون در چهار طبقه مجزا دارای بخش‌هایی ازجمله مخزن، امانت رایانه‌ای، جســتجوی رایانه‌ای، مرجــع، تخصصی هنــر و معماری، اســناد و پایان‌نامه‌ها، نشریات و نمایشگاهی تازه‌های کتاب است.

این کتابخانه، دارای سالن‌های مطالعه خواهران، برادران و استادان به‌صورت تفکیک‌شده، بخش جسـتجوی رایانه‌ای به‌گونه‌ای که تمامی کتب موجود در بخش مخزن از طریق دســتگاه‌های رایانه‌ای و برنامه نــرم‌افزاری قابل جستجو، مشاهده، بازیابی و درخواست است.

در بخـش نشـریات ادواری در ســالن مرجع، علاقه‌منــدان می‌توانند از ۲۰۰ عنوان نشــریه موجود بهره و اســتفاده لازم را ببرنــد، بخـش تخصصی هنر و معمـاری در مساحتی بالغ‌بر ۸۰۰ مترمربع زیربنا راه‌اندازی و تجهیز شــده است و با بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ عنوان که منابع آن‌یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های هنر و معماری کشور است فعالیت دارد.

در ماه گذشته نیز مجموعه کتاب Interior World شامل سی جلد کتاب لاتین برای علاقه‌مندان معماری به‌ویژه طراحی و دکوراسیون داخلی توسط کتابخانه مرکزی واحد همدان خریداری گردیده و پس از فهرست‌نویسی، اکنون در بخش تخصصی هنر و معماری کتابخانه مرکزی قابل‌استفاده دانشجویان است.