الف: ضعف ها
 • نبود شرح وظایف مناسب برای این ا
 • عدم وجود تقویم کاری مناسب
 • مکانیزه نبودن سیستم اداری دانشگاه به طور صد در صد
 • عدم وجود کارگاه های آموزشی مستمر
ب: قوت ها
 • ایجاد ارتباط و تعامل مثبت و سازنده با رسانه های گروهی استان
 • تبلیغات رسانه ای دقیق و روشنگر در خصوص خدمات و اقدامات واحد درسطح استان
 • جوان بودن بدنه کارمندان اداره روابط عمومی و متخصص بودن هر یک از آنها در حوزه مرتبط کاری
 • مثبت بودن جایگاه روابط عمومی در نزد مسؤولین واحد
 • مخاطبین روابط عمومی دارای توان و امکان بهره برداری از روابط عمومی الکترونیک
ج :فرصت ها
 • توان استفاده از نیروی کار دانشجویی
 • سیستم اطلاع رسانی قوی با استفاده از فناوریهای نوین جهت پاسخگویی
 • حمایت و توجه خاص ریاست عالیه دانشگاه و رییس واحد همدان
 • حضور مسؤولین اجرایی و نمایندگان استان جهت سخنرانی و آشنایی با پیشرفتهای واحد و تبیین خدمات واحد
د: تهدید ها
 • موازی کاری و تداخل کاری برخی قسمتها با اداره روابط عمومی
 • عدم وجود ارتباط شبکه ای و مدیریت دانش در روابط عمومی دانشگاهی
 • کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه های مختلف
 • عدم تخصیص درصدی از بودجه به روابط عمومی
ه. راهبرد ها و برنامه های آینده
 • تغییر و ارتقای اداره روابط عمومی به اداره روابط عمومی و امور بین الملل
 • برگزاری کارگاه خبرنگاری و خبرنویسی جهت رابطین خبری و روابط عمومی های مراکز تحت نظر واحد همدان
 • دو زبانه کردن سایت دانشگاه
 • ایجاد نمایشگاه دائمی در سطح واحد دانشگاهی
 • ایجاد تور مجازی اینترنتی جهت مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی همدان
 • دیجیتالی کردن کلیه فیلمها و اسناد تصویری واحد همدان از بدو تأسیس تا کنون
 • نظرسنجی و افکار سنجی