دفتر امور زنان و خانواده

امروزه گفتمان زنان گفتمانی غالب در سطح جوامع است و  از آنجا  که نیمی از هر جامعه را زنان تشکیل می‌دهند، وبا توجه به جایگاه محوری زن به عنوان کانون مهر وعاطفه وپرورش دهنده انسان متعالی وعامل اصلی در بقای سلامت و اخلاق در جامعه ،مسائل مربوط به آنان حائز اهمیت است.

اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است چرا که ،  بقا ورشد وتعالی بشر وحفظ آرامش وسلامت جامعه در گرو اهمیت نقش  زن  بوده و برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، زن به عنوان نیروی فعال و سازنده ، قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.امروزه بحث‎هایی نظیر آگاهی‎بخشی در حوزه زنان در وجوه و اشکال مختلفی تبیین شده است. نگاه جامعه اسلامی به زنان متعهد و مجاهد، مبین این واقعیت است که حضور آنها را به عنوان حلقه‌های اتصال افراد در خانواده و حیات اجتماعی، تعیین کننده و هدایتگر بسیاری از حرکتهای اجتماعی می‌داند، چراکه گستره شریعت اسلام را نمی‌توان در انزوای روابط فردی محصور کرد و بررسی اجمالی بسیاری از حوزه های فرهنگی، اجتماعی،مدیریتی،سیاسی،اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و … در فرهنگ دینی و جامعه اسلامی این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد.

در همین راستا،دفتر امور زنان و خانواده  در دانشگاه آزاد اسلامی ،سعی دارد بستری را فراهم کند تا بانوان شاغل در دانشگاه بتوانند در زمینه های مختلف آموزشی-پرورشی-فرهنگی-اخلاقی و معنوی و…استعدادهای نهفته ی خویش را شکوفا نمایند . لذا  جهت ارتقاءعلمی و سلامت جسمی و روحی و معنوی زنان شاغل در دانشگاه اعم از هیات علمی،کارمند و دانشجویان ،نیاز است همه ی نهادهای دانشگاه در تعامل با این دفتر ،در توانمند سازی زنان در امور مختلف همت گمارند.


اهداف
  • شناخت وضعیت و قابلیت های زنان عضو هیات علمی ،کارکنان و دانشجویان واحدها و مراکز دانشگاهی در زمینه های مختلف
  • زمینه سازی جهت انجام تحقیقات و پژوهشهای بنیادی ،راهبردی و کاربردی
  • نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و برنامه های کلان امور زنان و خانواده دانشگاه در استان

اعضاء
  • دکتر مرضیه پیله ور مسئول امور زنان و خانواده استان
  • دکتر مهناز سلیمی عضو  شورای تخصصی زنان
  • دکتر نسرین متین نیا عضو  شورای تخصصی زنان
  • دکتر عاطفه زارعی عضو  شورای تخصصی زنان
  • دکتر اعظم قویدل عضو  شورای تخصصی زنان