دکتر مرتضی قائمی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان
دکتری تخصصی زبان و ادبیات عرب

 

 

 

 

 

 

– فعالیت­های پژوهشی ـ فناوری:
مقاله علمی – پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی *                                                                                                                                                                                                        
ردیف عنوا ن مقاله نام نشریه کشور صفحات مشخصات نشریه تاریخ انتشار

(ماه – سال)

یا

شماره و تاریخ گواهی پذیرش **

الف- ضریب تأثیر (IF) ب- ضریب تأثیر متوسط ج- نمایه علمی معتبر اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)
سال شماره
۱ بینامتنی دیوان ابوالعتاهیه با نهج البلاغه

 

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ایران ۲۲ چهارم ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۷     علمی و پژوهشی isc -مرتضی قائمی
۲ فضای موسیقیایی معلقه ی امرؤالقیس

 

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ایران ۲۷ پنجم ۱۲ پاییز ۱۳۸۸     علمی و پژوهشی isc مرتضی قائمی                  علی باقر طاهر نیا           مجید صمدی
۳ بررسی کاربرد رنگ ها در تصویر پردازی محمود درویش از مقاومت فلسطین نشریه ادبیات پایداری ایران ۲۷ اول ۲ بهار ۱۳۸۹     علمی و پژوهشی isc مرتضی قائمی                مجید صمدی
۴ بررسی حرکت و حیات تصاویر ادبی در خطبه های نهج البلاغه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ایران ۲۲ هفتم ۱۸ بهار ۱۳۹۰     علمی و پژوهشی isc مرتضی قائمی                مجید صمدی
۵ بررسی تصویر استعاری دنیا در نهج البلاغه

 

تحقیقات علوم قرآن و حدیث ایران ۲۸ هشتم ۱۵ ۱۳۹۰     علمی و پژوهشی

isc

مرتضی قائمی                مهدی مسبوق             حسین بیات 

         

۶

 

 

 

 

سیمای سید حمیری در آینه تاریخ ادبیات

 

 

 

 

 

ادب عربی

(دانشگاه تهران

  

 

ایران

          

گواهی پذیرش

     

 

علمی و پژوهشی

 

 

مرتضی قائمی                   زهرا طهماسبی

۷ بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی( با تکیه بر تصاویر شنیداری) لسان مبین ایران ۱۴ دوم ۴ تابستان۹۰     علمی و پژوهشیisc سید مهدی مسبوق

مرتضی قائمی

پروین فرخی راد

۸ بررسی تا ثیر چیدمان حروف در موسیقی و معنای ابیات وصفی معلقات سبع زبان پژوهی ایران ۲۸ هشتم ۱۵ گواهی پذیرش     علمی و پژوهشی

isc

مرتضی قائمی                مجید صمدی
۹ بررسی تعابیر استعاری و کنایی شعر سید حمیری در تصویر سیره اهل بیت(ع) ادب عربی Isc دانشگاه تهران ۹۰ ۱۵ -۱-مرتضی قائمی

۲-زهرا طهماسبی

۱۰ عوامل  ناامیدی و راهبردهای انگیزشی نهج البلاغه در درمان آنها فصلنامه نهج البلاغه Isc دانشگاه بوعلی سینا ۹۲ ۱ -۱- مرتضی قائمی

۲—کامران یزدان بخش

۳- طیبه امیریان

۱۱ بررسی ساختار نحوی – بلاغی حرف لو  و کاربرد آن در قرآن کریم پژوهش های ادبی – قرآنی Isc دانشگاه اراک ۹۲ ۱ -۱- مرتضی قائمی

۲—سید محمود قتالی

۱۲ مضامین تعهد ادبی در اشعار فاروق جُوَیده ادب عربی Isc

 

دانشگاه تهران ۰٫۰۲۵ ۹۳ ۲ –مرتضی قائمی

۲—فرامرز میزایی

۳– مجید صمدی

۱۳ زیباشناسی اسلوب منادا درخطبه هاونامه های سیاسی نهج البلاغه فصلنامه نهج البلاغه Isc دانشگاه بوعلی سینا ۹۲ ۴ -سبحان کاوسی

۲—علی باقر طاهری نیا

۳- مرتضی قائمی

۱۴ بررسی مضامین سیاسی اشعار فاروق جویده در جریان انقلاب ۲۰۱۱ لسان مبین Isc دانشگاه بین المللی قزوین ۰٫۰۷۰ ۹۳ ۱۶ -مرتضی قائمی

۲— مجید صمدی

۱۵ بررسی تطبیقی سبکهای فرزندپروری باسبک فرزندپروری امام علی(ع)  درنامه سی ویکم نهج البلاغه فصلنامه نهج البلاغه Isc دانشگاه بوعلی سینا ۹۳ ۸ -علی محمد قدسی

۲- مرتضی قائمی

۱۶ مطالعه تطبیقی ترجمه های تصاویر کنایی دنیا در نهج البلاغه پژوهش های ترجمه درزبان و ادبیات عربی Isc  دانشگاه علامه طباطبائی ۰٫۰۱۶ ۹۳ ۱۱ -مرتضی قائمی

۲— رسول فتحی مظفری

۱۷ الانزیاح الشعری فی الخطاب الثوری لشعرفاروق جویده مجله انجمن ایرانی عربی Isc دانشگاه تربیت مدرس ۹۳ ۳ ۱- فرامرز میزایی

۲— مرتضی قائمی

۳- مجید صمدی

 ۴- زهرا کوچکی

۱۸ هویت اﺳﻼﻣﻲـﻋﺮﺑﻲواﺳﺘﻜﺒﺎرﺳﺘﻴﺰی دراﺷﻌﺎرﻓﺎروقﺟﻮﻳﺪه∗وﻧﻘﺶاودرﺑﻴﺪاری اﺳﻼﻣﻲ ادبیات پایداری Isc دانشگاه کرمان ۰٫۰۱۸ ۹۳ ۱۱ ۱- عبدالاحد عینی

۲— مرتضی قائمی

۳- مجید صمدی ۴- یوسف رحیم زاده

۱۹ سبک شناسی نامه ۳۱نهج البلاغه (لایهینحوی) پژوهشنامه نقد ادب عربی Isc دانشگاه بهشتی ۹۴ ۸ ۱-مرتضی قائمی

۲— زهرا علی کرمی

۲۰ تحلیل سبک شناختی نحوی- بلاغی ساختهای همپایه درخطبه ی یکصدویازدهم نهج البلاغه فصلنامه نهج البلاغه Isc دانشگاه بوعلی ۰٫۰۶۹ ۹۴ ۱۱ ۱-مرتضی قائمی

۲— فائزه صاعد انور

۲۱ بازتاب شخصیت امام خمینی(ره) درشعرعباس فتونی وخلیل عجمی پژوهش های انقلاب اسلامی Isc دانشگاه معارف اسلامی قم ۹۴ ۱۳ ۱- مرتضی قائمی

۲—زهرا افضلی

۳- رقیه کریمی

۲۲ اﻣﺎمﻋﻠﻲ) ع (ﺧﻄﺒﻪ  «ﺟﻬﺎد»و «ﺷﻘﺸﻘﻴﻪ»وﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻋﻮاﻃﻒدرنهج البلاغه پژوهش نامه علوی Isc پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۴ ۱ ۱- نوذر عباسی

۲- مرتضی قائمی

۳- مسیب یار محمدی واصل

۲۳ تعادل متن واژگانی و اهمیت آن در فهم دقیق پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی Isc دانشگاه علامه طباطبائی ۰٫۰۵۰ ۹۴ ۱۲ ۱-سید مهدی مسبوق

۲-مرتضی قائمی

۳- رسول فتحی مظفری

۲۴ تصویر ظلم در نهج البلاغه پژوهش های نهج البلاغه Isc بنیاد نهج البلاغه تهران ۰٫۰۱۷ ۹۴ ۴۷ ۱-مرتضی قائمی

۲— ابوالفضل رحمتی

۲۵ نقش وکارکرد تقابلهای معنایی درترجمه های فارسی نهج البلاغه (مطالعه موردی ترجمه های دشتی،شهیدی،فقیهی،جعفری وفیض­الاسلام مطالعات ترجمه قرآن و حدیث Isc دانشگاه تربیت مدرس ۹۵ ۵ ۱-سید مهدی مسبوق

۲- رسول فتحی مظفری

۳—  مرتضی قائمی

۲۶ بررسی اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎیﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺣﻮزه زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی در زﺑﺎنﻗﺮآن  »اﺳﺘﻌﺎرهﻋﺎمِﻣﻘﺼﻮدﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ پژوهش های زبان شناختی قرآن Isc دانشگاه اصفهان ۹۵ ۱ ۱-مرتضی قائمی

۲- اختر ذوالفقاری

۲۷ یادکرد حیوانات در نهج البلاغه،کارکرد حقیقی و تصویر آفرینی هنری کتاب قیم Isc دانشگاه یزد ۹۵ ۱۱ ۱-سید حسن فاتحی

۲- مرتضی قائمی

۳—  بی­بی راحیل سن­سبلی

۲۸ توظیف الاستعاره المفهومیه فی المنظومه الاخلاقیه فی نهج البلاغه اللغه العربیه  Isc دانشگاه تهران (پردیس قم ۹۵ ۴ ۱-مرتضی قائمی
۲۹ طرحواره های تصویری در حوزه زندگی دنیوی و اخروی در قران پژوهش های قرآنی – ادبی Isc دانشگاه اراک ۹۵ ۳ ۱-مرتضی قائمی

۲- اختر ذوالفقاری

۳۰ اسلوبیه الانزیاح فی سوره الحدید المبارکه اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی Isc دانشگاه   ازاد کرج ۹۵ ۲۴ ۱- مرتضی قائمی

۲- اسماعیل یوسفی 

 ۳ جواد محمدزاده

۳۱ نشانه های ظهور و ویژگی های حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در شعر مهدوی عصر آدینه Isc پژوهشکده مهدویت (حوزوی ۹۵ ۱۸ ۱- مرتضی قائمی

۲-  ابوذر گلزار خجسته

 ۳ – میترا خدادادیان

۳۲ نقش وجه فعل در وجهیت در نامه ۳۵ نهج البلاغه پژوش­های زبان شناسی طبیقی Isc دانشگاه بوعلی سینا ۹۵ ۱۲ ۱-مرتضی قائمی

۲- اکرم ذوالفقاری

۳۳ کاربرد شناسی معنای ارجاعی در فرایند ترجمه نهج البلاغه مطالعات ترجمه قران و حدیث Isc دانشگاه تربیت مدرس ۹۶ ۷ ۱- رسول فتحی مظفری

۲- سید مهدی مسبوق

۳—  مرتضی قائمی

۳۴ نمود واژگانی و نقش ان در وجهیت نامه ۵۳ نهج البلاغه زبان پژوهی Isc دانشگاه الزهرا ۹۶ ۲۳ ۱-مرتضی قائمی

۲- اکرم ذوالفقاری

۳۵ رهیافتی نو بر ترجمه های نهج البلاغه در پرتو تحلیل مولفه های معنایی واژگان فصلنامه نهج البلاغه Isc دانشگاه بوعلی سینا ۹۶ ۱۷ ۱- رسول فتحی مظفری

۲- سید مهدی مسبوق

۳—  مرتضی قائمی

۳۶ گواه نمایی در خطبه قاصعه لسان مبین Isc دانشگاه بین المللی قزوین ۹۶ ۲۶ ۱-مرتضی قائمی

۲- اکرم ذوالفقاری

۳۷ تجزیه به آحاد واژگان و کاربست آن در ترجمه قرآن کریم زبان پژوهی Isc دانشگاه الزهرا ۹۶ ۱- سید مهدی مسبوق

۲—  مرتضی قائمی

 ۳- علی حسین غلامی یلقون آقاج

۳۸ دراسه اسلوبیه لظاهره التناوب فی القرآن الکریم اللغه العربیه Isc دانشگاه تهران(پردیس قم) پذیرش ۱-صلاح الدین عبدی

۲-مرتضی قائمی

۳-جواد محمدزاده

۳۹ مطالعه مولفه های معنایی واژه حمیم در قران ادب عربی Isc دانشگاه تهران ۱-مرتضی قائمی

۲-ابراهیم احمدی

۳-صلاح الدین عبدی

۴۰ تصویر پردازی هنری کفر در قرآن کریم  بلاغت و نقد ادبی Isc دانشگاه تهران پذیرش ۱-مرتضی قائمی

۲-سیدمحمود قتالی

۴۱ زیبایی­شناسی ژرف ساخت­های صیغه های متناوب در قرآن کریم از منظر سبک شناسی پژوهش های ادبی – قرآنی Isc دانشگاه اراک -۱-صلاح الدین عبدی

۲-مرتضی قائمی

۳-جواد محمدزاده

۴۲ ماهیه الدنیا فی النسق التصوری العلوی علی اساس اللسانیات المعرفیه اللغه العربیه و آدابها isc دانشگاه تهران مرتضی قادمی
۴۳  

بازنمایی طرحواره نیرو در گزاره‌های دینی و اخلاقی زبان قرآن

پژوهش های زبان شناسی

 

isc دانشگاهاصفهان کریمی- قائمی- پورابراهیم

 

د) ۳-۳- مقاله­های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه­های علمی–ترویجی داخلی معتبر مورد تایید کمیسیون نشریات وزارتین

ردیف عنوان مقاله و تحشیه نام نشریه

 

تاریخ انتشار

(سال)

شماره مجله نام متقاضی و همکاران

به ترتیب

۱ زیباشناسی تصاویر کنایی دنیا و آخرت در نهج البلاغه مشکوه ۱۳۹۱ ۱۱۷ ۱-      مرتضی قائمی

   ۲- سید مهدی مسبوق

۳-حسین بیات

۲ تصویر پردازی هنری بخل و اسراف در قرآن کریم فصلنامه مطالعات ادبی اسلامی ۱۳۹۵ ۳ ۱-مرتضی قائمی

۲-سید محمود قتالی

۳ ساخت های همپایه در جزء سی ام قرآن کریم پژوهشهایقرآنیدرادبیات ۱۳۹۴ ۳ ۱-مرتضی قائمی

۲-فائزه صاعد انور

۴ انعکاس شخصیت امام علی ع در شعر سید حمیری و مقایسه آن با سیمای انسان کامل در اشعار ناصر خسرو عرفانیات در ادب فارسی ۱۳۹۵ ۱۲ ۱-نجمه نظری

۲- مرتضی قائمی

۳– زهرا طهماسبی

 

ردیف   نام نشریه تاریخ انتشار

(ماه – سال)

اسامی همکاران به ترتیب

(شامل نام متقاضی)

  علمی- ترویجی    
۱ جمالیات اللون فی القرآن الکریم   *     آفاق الحضاره الاسلامیه فروردین ۸۷ مرتضی قائمی
۲ دراسه موجزه فی موسیقی الخطبه الغراء للامام علی (ع)

 

  *     آفاق الحضاره الاسلامیه فروردین ۸۸ مرتضی قائمی 
۳ سنای سنائی در ادبیات پربار فارسی   _     پژوهش علوم انسانی زمستان ۸۵ مرتضی قائمی 
۴ کاربرد ابزاری واژه زندقه در ادبیات عصر عباسی اول

 

  _     پژوهش علوم انسانی پاییز۸۷ مرتضی قائمی 
۵ سیمای هنری تشبیهات در دیوان سید حمیری   *     کهن نامه ادب پارسی زمستان ۸۹ مرتضی قائمی

زهرا طهماسبی

۶ جلوه های هنری تصاویر تشبیهی در خطبه های نهج البلاغه

 

  *     پژوهش نامه علوی ۱۳۸۹ مرتضی قائمی

زهرا طهماسبی

 

ر) ۳-۵- مقاله علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و  بین­المللی

 

ردیف عنوان مقاله عنوان همایش علمی معتبر

ملی و بین‌اللملی

محل برگزاری برگزار کننده

همایش

منطقه­ای ملی بین المللی تاریخ

(روز/ماه/ سال)

نام متقاضی

و همکاران

به ترتیب

کشور شهر شمسی میلادی
۱ جستجوی راز زیبایی شناسی مراعات نظیر در نهج البلاغه نهج البلاغه و ادبیات ایران همدان دانشگاه بوعلی سینا * ۲۸/۱۰/۹۱ ۱-مرتضی قائمی

۲-طیبه امیریان

۲ وظایف اقتصادی دولت امام علی(ع) در نهج البلاغه دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی ایران همدان دانشگاه بوعلی سینا * ۱۴/۲/۹۱ ۱-مرتضی قائمی

۲-معصومه رشیدی

۳ وفاق اجتماعی در نهج البلاغه دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی ایران همدان دانشگاه بوعلی سینا * ۱۴/۲/۹۱ ۱-مرتضی قائمی

۲-محمد سلمان قائمی زاده

۳-حسین احمدی

۴ سرمایهاجتماعیازدیدگاهنهج البلاغه

 

دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی ایران همدان دانشگاه بوعلی سینا * ۱۴/۲/۹۱ ۱-مرتضی قائمی

۲-علی محمد قدسی

۳-اسماعیل قاسمی

۵ دراسه اسلوبیه فی سوره الانبیاء

 

همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادبیات عربی ایران کردستان دانشگاه کردستان * ۱/۸/۹۴ ۱-مرتضی قائمی

۲-زهره حیدری

۶ سبک شناسی لایه واژگانی نامه ۵۳ بر اساس بافت موقعیتی نهج البلاغه و علوم ادبی ایران مازندران دانشگاه مازندران * ۶/۲/۹۶ ۱-مرتضی قائمی

۲-سمیرا شیری

۷ نشانه شناسی خشوع در قرآن کریم همایش ملی اعجاز قرآن کریم ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی * ۲۳/۷/۹۳ ۱-مرتضی قائمی

۲- سید محمود قتالی

۳-ابوذر گلزار

۸ روابط اجتماعی در نهج البلاغه اولین همایش نهج البلاغه با محور علوم اجتماعی ایران تهران دانشگاه پیام نور * ۲۳/۷/۹۳ ۱-مرتضی قائمی

۲-علی محمد قدسی

۳-حدیثه فرزبود

 

بندهای ۳-۴-  و ۳-۵- مقاله علمی کامل داوری شده و خلاصه مقاله علمی در مجموعه مقالات یا مجلات همایشهای علمی معتبر *                                                                                                                                                         
ردیف تاریخ عنوان همایش علمی معتبر محل برگزاری عنوان مقاله اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی) خلاصه مقاله مقاله کامل
کشور شهر
۱ هجری شمسی کنگره بزرگداشت شیخ بهائی

 

 

ایران مشهد عرفان و ادبیات شیخ بهائی در سایه اهل بیت(ع) مرتضی قائمی

زهرا طهماسبی

*  
روز ماه سال
۵ ۱۲ ۸۷
 

 

 

۲

همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه ایران قم بررسی موسیقی آرایه های بدیعی در خطبه های نهج البلاغه مرتضی قائمی   *+cd
۲۳ ۲ ۸۹
 

 

 

۳

 

 

همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه ایران قم دیدگاه های ادیبان و محققان در زمینه بلاغت نهج البلاغه

 

مرتضی قائمی   *+cd
۲۳ ۲ ۸۹
۴ ۱۹ ۴ ۸۶ سومین همایش مدیران گروههای عربی کشور ایران همدان آموزش مهارت نوشتن در ایران موانع و راهکارها مرتضی قائمی   *
۵ ۱۴ ۸ ۸۸ همایش ملی ادبیات مقاومت در لبنان ایران گیلان  

 

سیمای هویت فلسطینی در دیوان محمود درویش

 

 

مرتضی قائمی   +cd *
۶ ۴ ۱۲ ۸۹ نظریه و نقد ادبی ایران نقد و بررسی آراء و نظرات ادبی اخوان الصفا

 

 

۱- مرتضی قائمی

۲- روح ا… مهدیان

 

*  
—————————– ————————— ——————- —- —-
  ۱۲ ۸۹ چهارمین همایش سراسری مدیران گروه های زبان و ادبیات عربی

 

ایران کرمانشاه پربسامدترین خطاهای فراگیران زبان عربی در مهارت نوشتن

 

۱- مرتضی قائمی

 

*  
۷ ۴
۸ ۲۳ ۴ ۸۸  

پیوند پارسیان و اعراب در زبان و ادبیات

 

ایران بابل چگونگی تأثیر پذیری منوچهری دامغانی در ادبیات عرب

 

۱- مرتضی قائمی

۲-زهرا طهماسبی

 

 

*  
۹ ۱۵ ۱۲ ۸۷ سومین همایش قرآن کریم

 

ایران تبریز پیام های تربیتی داستان حضرت سلیمان (ع)

 

۱- علی باقر طاهری نیا

۲- مرتضی قائمی

۳-مریم بخشی

  *
۱۰ ۲۸ ۲ ۹۰ همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی  

ایران

 

همدان

امام علی (ع) در آیینه اشعار ابن یمین – مرتضی قائمی

– کمال رضایی

*cd
۱۱ ۲۸ ۲ ۹۰ همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی  ایران  

همدان

بررسی مساله شناخت در نهج البلاغه – مرتضی قائمی

– حسن اکبری آذزشربیانی

  *cd
۱۲ ۲۲ ۸ ۹۰ همایش قرآن ، ادب و هنر ایران همدان تلمیح در بینامتنی مقامات ناصیف یازجی با قرآن کریم مرتضی قائمی

فاطمه محققی

 

  *
۱۳ ۲۲ ۸ ۹۰ همایش قرآن ، ادب و هنر ایران همدان بررسی جایگاه آواها در حرکت بخشی به تصاویر ادبی صحنه های قیامت قیامت در قرآن کریم مرتضی قائمی

علی باقر طاهری نیا

یوسف فضیلت

مجید صمدی

 

  *
۱۴ ۲۸ ۲ ۹۰  

همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی

ایران همدان بررسی جایگاه رنگ ها در نهج البلاغه مرتضی قائمی

مجید صمدی

یوسف فضیلت

  *cd
۱۵ ۲۸ ۲ ۹۰ همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی  ایران  

همدان

 

نظارت درونی در مدیریت از نگاه امام علی (ع)

 

مرتضی قائمی

علی باقر طاهری نیا

مریم بخشی

 

*cd

 

 

ز) ۳-۶- خلاصه مقاله علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین­المللی

ردیف عنوان مقاله عنوان همایش علمی معتبر

ملی و بین‌اللملی

محل برگزاری برگزار کننده

همایش

منطقه­ای ملی بین المللی تاریخ

(روز/ماه/ سال)

نام متقاضی

و همکاران

به ترتیب

کشور شهر شمسی میلادی
۱ تاثیر پذیری ادبیات عرفانی از نهج البلاغه نهج البلاغه و ادبیات ایران قم موسسه قرآن و نهج البلاغه با همکاری دانشگاه قم

 

* ۱۵/۱۰/۹۲ ۱-مرتضی قائمی

۲-مهدی اکبری

۳- محسن محمدی

 

۲ زیبایی های تناظر و مقابله در نهج البلاغه نهج البلاغه و ادبیات ایران قم موسسه قرآن و نهج البلاغه با همکاری دانشگاه قم

 

 

* ۱۵/۱۰/۹۱ ۱-مرتضی قائمی

۲-ابوذر گلزار خجسته

۳-سید محمود قتالی

 

۳-۱۲- تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب، دانشنامه­

ردیف عنوان  کتاب نوع فعالیت ویرایش نام ناشر تاریخ انتشار نام متقاضی و همکاران

به ترتیب

تصنیف تألیف تصحیح انتقادی ترجمه کتاب دانشنامه علمی ادبی اولین چاپ آخرین تجدید چاپ یا ویرایش
تاریخ نشر مجدد نوبت آخرین چاپ درصد تجدیدنظر
۱ درآمدی بر نظام مفهوم سازی استعاری در نهج البلاغه   *           دانشگاه بوعلی سینا *       مرتضی قائمی
۲ سیری در زیبایی های نهج البلاغه   *           ذوی القربی قم *       مرتضی قائمی
۳ امام علی ع در اندیشه مسیحیت معاصر       *       دانشگاه بوعلی سینا *       مرتضی قائمی

نوذ ر عباسی

۴ المدخل فی الانشاء   *           سپهر دانش     ۳   مرتضی قائمی
۵ دراسه فی نصوص من نهج البلاغه   *           انتشارات دانشگاه         مرتضی قائمی

 

 

۳-۱۳- راهنمایی و مشاوره پایان­نامه کارشناسی­ارشد یا دکتری حرفه­ای یا سطح ۳ حوزه/رساله دکتری تخصصی یا سطح ۴ حوزه

مقطع

عنوان

کارشناسی ارشد/ سطح ۳ حوزه/دکتری حرفه ای دکتری تخصصی
تک نفر مشترک دو نفر مشترک سه نفر تک نفر مشترک دو نفر مشترک سه نفر
استاد راهنما تعداد پایان­نامه ۲۰     ۴    
           
استاد مشاور تعداد پایان­نامه ۱۰     ۵